6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 

Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen Kanun kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurunuz.

Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Yaptığınız başvuruyu bizlere ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

Başvurunuzda yer alan talebinizi ücret almadan gerçekleştirmeye çalışacağız ancak işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız savunma hakkımızı kullanabilmemiz için veri tabanlarımızda saklanabilir ve gerekmesi halinde adli makamlarla ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu ile paylaşılabilir. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM 

BAŞVURUMA VERİLECEK YANITIN BİLDİRİLME YÖNTEMİ (lütfen sadece bir yöntem belirleyiniz)
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

VERİ SAHİBİ/TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 
Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim. 
Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi
Adı Soyadı :
Telefon numarası ve/veya 
E-posta adresi :
Başvuru Tarihi : 
İmza : 

BAĞLAN EĞİTİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIĞI A.Ş. İZİNLİ KULLANICI VERİ TABANI KAYIT  VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY/AÇIK RIZA METNİ

Şirketimizin theschoolplus.com adresinde yer alan E-Bülten üyeliğine başvurmakla ve İşbu İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti Onay/Açık Rıza Metnini kabul ederek, halihazırda sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, kampanya ve benzeri yenilikler Tarafımızla paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize, GSM telefonunuza ve diğer elektronik uygulamalara elektronik ticari ileti gönderilmesine onay/açık rıza vermiş ve paylaştığınız bilgilerin bu amaçlarla kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını ilgili mevzuattan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.

İşbu açık rızanıza istinaden Şirketimizle paylaşmış olduğunuz veriler Şirketlerimizin Kişisel Verileri Koruma Politikasında detaylı olarak açıklandığı şekilde ve tarafınıza sunulacak olan Aydınlatma Metni ve işbu onay metninde taahhüt edilen şekilde kullanılacaktır. 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve/veya yargı mercilerine sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç 10 yıl boyunca saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketlerimiz tarafından imha edilir veya anonim hale getirilir. 

İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzinli veri tabanından çıkış işleminiz Şirketlerimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmez, hizmet almaya devam edersiniz.